Články   |  Dĺžka   |  Rovinný uhol   |  Drsnosť   |  Čas   |  Akustika   |  Cenník    

UNMS SR a organizácie v jeho zriadovateľskej pôsobnosti
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenský ústav technickej normalizácie
Slovenský ústav technickej normalizácie
Technický a skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Technický a skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Slovenský metrologický inšpektorát
Slovenský metrologický inšpektorát
Sloveská národná akreditačná služba
Sloveská národná akreditačná službaEtalóny dlžky, času a akustikyCentrum dĺžky, času a akustiky disponuje nasledujúcimi etalónmi a etalónovými zariadeniami:

Oblasť

Jednotka

Etalón
Etalónové zariadenia

Rozšírená neistota
k=2

Nadväznosť

Medzinárodné porovnanie

Dĺžka

m

 Národný etalón dĺžky 
 (HeNe) laser 
 stabilizovaný 
 prostredníctvom 
 nasýtenej absorpcie 
 v parách jódu 127I2

1.10-11

  1988 - BIPM
 1994 - BIPM
 1998 - VNIIM
 2000 - BEV
 2005 - BIPM
 2006 - ČMI

Dĺžka

m

 Interferenčné 
 zariadenie pre 
 kalibráciu čiarkových  mier
 do 1000 mm

(0,1 + 0,2L) µm

L v m

 Národný 
 etalón 
 dĺžky
 1989 - VNIIM
 1993 - BIPM
 1995 - EAM
 2006 -
 EUROMET

Dĺžka

m

 Interferometre na 
 kalibráciu koncových 
 mierok do 1000 mm

(0,02 + 0,2.L) µm

L v m

 Národný 
 etalón 
 dĺžky
 1989 - BIPM, 
 VNIIM
 1993 - CCDM
 1995 - EAM
 1997 - 
 DUNAMET
 2000 - EUROMET
 2002 - 
 EUROMET
 2008 - COOMET

Dĺžka

m

 Dĺžkomer ULM 3m 
 ZEISS a TESSA MODUL 
 na kalibráciu
 koncových   mierok 
 (125 - 1000) mm

 Dĺžkomer TESA na 
 kalibráciu koncových 
 mierok dĺžky (05 - 100) mm

(0,05 + 0,5L) µm

L v m

 Národný 
 etalón 
 dĺžky
 1997 - 
 DUNAMET

Rovinný uhol

°, ' , ''

 Národný etalón 
 rovinného uhla, ktorý 
 pozostáva zo:

 Etalónové zariadenie 
 EZB-3
 (metóda kalibrácie 
 polygónov dvomi 
 autokolimátormi, 0°÷ 
 360°,
 meranie s krokom 5°)

 Laserový goniometer 
 GS1L
 (kontinuálne meranie 
 metódou kruhového 
 lasera, 0°÷ 360°, 
 dynamická metóda)

 Generátor malých 
 uhlov TA-48
 (trigonometrická 
 metóda, 0' ÷ 200'

 Sada optických 
 polygónov

0,1''

  1993 - WECC 
 M 12
 1995 - PTB - 
 SMÚ
1999 - EUROMET 371
2001 - COOMET 133
2002 - BIPM Key comparison CCL K3

Rovinný uhol

"
mm

 Etalónove zariadenie 
 na kalibráciu uholníkov 
 NME 90°

0,5"
0,2 µm

 Národný 
 etalón 
 rovinného 
 uhla
 1998 -
 PTB - OFMET - 
 SMÚ
2005 -  EURAMET supplementary comparison 570

Drsnosť povrchu

µm

 Etalóny drsnosti 
 povrchu typ A, B, C a 
 D. (Talysurf 6, 
 Interferenčný
 mikroskopVELOMET 
 Zeiss)

3%

  1982 - PTB
 1985 - NPL
 1986 - PTB
 2000 - PTB